Siirry pääsisältöön

Muovifoorumin satoa: Kuinka muovia korvaavien ratkaisujen kestävyyttä voidaan arvioida?

Yksi ratkaisu muovin aiheuttamiin haasteisiin on korvata perinteistä fossiilista muovia muilla materiaaleilla tai ratkaisuilla, kuten kertakäyttöä korvaavalla kestokäytöllä. Samalla huomio täytyy kiinnittää myös vaihtoehtoisten ratkaisujen ympäristövaikutuksiin.

“Pakkausratkaisut rakentuvat tyypillisesti neljän eri materiaalin ympärille. Ennen käytettiin lasia ja metallia, sen jälkeen yleistyivät muovi sekä kuitumateriaalit, eli pahvi ja paperi. Kun lähdetään etsimään vaihtoehtoista materiaalia muovin tilalle, ei riitä, että arvioidaan pelkästään materiaalin ominaisuuksia ja ympäristövaikutuksia – on otettava huomioon myös esimerkiksi käyttö ja tehokkuus”, toteaa VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Harlin arvioi, että noin kolmasosa muovista olisi helppo korvata muilla ratkaisuilla. Toinen kolmannes saattaisi aiheuttaa teknisiä vaikeuksia, kun taas loput nykyisin käytettävistä muovituotteista on sellaisia, joille olisi erittäin vaikea löytää todellista vaihtoehtoa. Syyksi Harlin sanoo muovin muokattavuuden ja muovattavuuden, eli sen käytön helppouden. Muita syitä muovin suosioon ovat edullinen hinta ja esimerkiksi materiaalin kyky kestää vettä.

Elinkaariarviointi avuksi

Korvaavien ratkaisujen vaikutusta pitäisi arvioida koko tuotteen elinkaaren näkökulmasta, sillä vain siten saadaan realistinen kuva kokonaisvaikutuksista ympäristölle.  Erityisen tärkeää ilmastovaikutusten kannalta on fossiilisten ja biopohjaisten raaka-aineiden erot. Toisin kuin fossiiliset materiaalit, biopohjaiset materiaalit eivät tuota hajotessaan tai poltettaessa laskennallisia kasvihuonekaasupäästöjä, mikäli niiden raaka-aineen tuotanto ei aiheuta kasvillisuuden eikä maaperän hiilivarastojen pysyvää pienenemistä. Muoveista puhuttaessa ei voi myöskään sivuuttaa kertakäyttömuovin aiheuttamaa roskaantumista.

“Elinkaariarvioinnin avulla pystytään ottamaan huomioon kaikki tuotteen vaiheet alkaen raaka-aineesta ja päätyen prosessoinnin, kuljetuksen ja käytön kautta lopulta käytöstä poistamiseen. Erityisen tärkeä arvioitava seikka on toiminnallisuus; eri ratkaisuja voidaan suoraan verrata keskenään vain, jos ne ovat toiminnallisesti samanlaisia”, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilkka Leinonen.

Hyvä ja monelle tuttu esimerkki toiminnallisuudesta on elintarvikkeiden säilyvyys. Uusi pakkausratkaisu ei ole toimiva, jos lopputulos on se, että tuote ei säily yhtä hyvin kuin aiemmassa pakkauksessa. Tällöin vaarana on se, että ruokahävikin määrä kasvaa.

“Pienikin ruokahävikki saattaa olla ympäristövaikutuksiltaan huomattavasti suurempi kuin pieni säästö materiaalin määrässä”, Leinonen huomauttaa.

Puhujat Muovifoorumissa.
Muovia korvaavien ratkaisujen kestävyyden arvioinnista keskustelemassa syksyn 2021 Muovifoorumissa Ali Harlin, Iida Miettinen ja Ilkka Leinonen.

Kestokäyttö tarjoaa vaihtoehdon kertakäyttötuotteelle

Kestokäyttöisiä muovipakkauksia hyödynnetään laajasti muun muassa liha-, leipomo- ja panimoteollisuudessa. Aikoinaan myös muoviset virvoitusjuomakorit kiersivät kuluttajilta takaisin kauppaan tehokkaasti panttijärjestelmän ansiosta.

Onko kestopakkaus sitten kertakäyttöistä parempi vaihtoehto? Kestopakkauksen elinkaarivaikutuksia arvioitaessa olennainen kysymys on se, kuinka monta kertaa pakkausta pystytään käyttämään uudelleen. Arvioinnissa on otettava huomioon myös uudelleenkäyttöä ajatellen välttämättömät seikat, kuten kuljetus ja peseminen, jotka kuluttavat luonnonvaroja ja aiheuttavat päästöjä. Tietenkin myös sillä on merkitystä, onko kestopaikkauksen materiaali kierrättävää, kun pakkaus tulee elinkaarensa päähän.

”Olemme kehittäneet take away -markkinoille digitaalisen alustan, jolla haluamme taistella kertakäyttömuovia ja -pakkauksia vastaan. Luomamme panttijärjestelmän ansiosta pystymme jäljittämään, kuinka monta kertaa järjestelmään kuuluvat pakkauksemme ovat kiertäneet ja missä. Elinkaarianalyysimme pohjautuvat siihen, että tuotteemme kestävät vähintään sata käyttökertaa. Lisäksi materiaali on täysin kierrätettävissä, kun se tulee käyttöikänsä päähän”, sanoo Kamupakin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Iida Miettinen.

Miettinen näkee, että kestokäytölle olisi paljon muitakin mahdollisuuksia, kun puhutaan esimerkiksi kuivatuotteiden säilyttämisestä, teollisista pakkauksista, kuljetuslaatikoista tai ruuan kuljetuskasseista.

“Esimerkiksi tukuissa käytetään kyllä kestäviä kuljetuslaatikoita, mutta niiden kierto ei välttämättä ole tehokasta, eikä sitä pystytä jäljittämään”, Miettinen jatkaa.

Mikä on kuluttajien rooli?

Kuluttajien valinnoilla on merkitystä ympäristön kannalta, ja siksi eri vaihtoehdoista viestiminen kuluttajille on tärkeää. Missä muodossa tiedon tulisi olla, jotta se palvelisi kuluttajia mahdollisimman hyvin?

“Esimerkiksi pakkausmerkinnät eivät ole aina kovin selkeitä kuluttajille. Siksi pitäisikin pyrkiä avaamaan sitä, millaisia vaikutuksia eri vaihtoehdoilla on sen sijaan, että viestitään pelkkien numeroiden tai hiilijalanjälkimerkintöjen avulla”, Leinonen toteaa.

”Nykyinen kertakäyttöpakkausten kulttuuri on vienyt meidät pois aiemmin yleisestä kestokäytöstä. Näen kertakäytön vähentämisen ja kestävämpään kuluttamiseen siirtymisen tärkeänä. Uskon, että uudet ja rohkeat ratkaisut auttavat muuttamaan kuluttajien ajatusmaailmaa ja kulutuskulttuuria laajemminkin”, Miettinen pohtii.

Artikkeli pohjautuu 29.10.2021 järjestetyssä Muovifoorumi-tapahtumassa käytyyn paneelikeskusteluun.

Artikkelisarjan muut osat

Muovifoorumin satoa: Kierrätetyn muovin käytön lisääminen

Muovifoorumin satoa: Kuinka muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskevan tiedon saatavuutta voitaisiin parantaa?

Muovifoorumin satoa: Muovin kierrätyksen arvoketjun vahvistaminen