Siirry pääsisältöön

Lisätään tutkimustietoa
muovien haitallisista terveys-
ja ympäristövaikutuksista
ja niiden ratkaisuista

Muovien haitallisista ympäristövaikutuksista tiedetään yhä enemmän, mutta tieto on edelleen hajanaista ja perustietokin puutteellista. Myös kierrätysperäisen muovin mahdollisista haitta-aineista ja niiden vaikutuksista tiedetään liian vähän.

Tutkimustiedon saatavuus mikromuovien terveysvaikutuksista ja niihin liittyvistä riskeistä on parantunut viime vuosina, mutta tiedon tulkinta riskiarvioinnin näkökulmasta on edelleen vaikeaa.

Päätöksenteon tueksi tarvitaankin lisää tietoa ja riskien tunnistamista. Tutkimus vie useita vuosia ja vaatii kansainvälistä yhteistyötä.

Suomi on saanut strategisten ympäristöhankkeiden LIFE-ohjelman rahoituksen Muovitiekartan toimeenpanoa vauhdittavalle hankekokonaisuudelle (PlastLIFE) (ks. tarkemmin Toimenpide 11: Läpileikkaavat toimet).

Tutkimusta tehdään paljon EU:n tasolla esimerkiksi kemikaalilainsäädäntöön liittyen. Euroopan ruokaturvallisuusviranomainen (EFSA) puolestaan arvioi mikromuovin vaikutusta elimistöön erityisesti elintarvikkeiden kautta tapahtuvan altistuksen näkökulmasta.

Komissio aikoo antaa sekä tuotteisiin lisättyjen että tuotteiden kulumisesta aiheutuvien mikromuovien rajoittamista koskevat aloitteet vuoden 2022 aikana.

 

Toimenpiteet

  • Lisätään muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksiin kohdistuvaa tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä sekä riskinarviointia.
  • Julkaistaan säännöllisesti kokoavaa tietoa muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskevan tutkimuksen tilasta.
  • Yhdistetään aktiivisesti ja aiempaa laajemmin eri osa-alueiden osaamista tutkimushankkeissa.
  • Parannetaan tutkimustiedon viestintää ja saatavuutta käyttäjille.
  • Tunnistetaan keinoja mikromuovipäästöjen ja -haittojen vähentämiseen ja lisätään niitä koskevaa tutkimusta.
  • Kehitetään merenhoidon roskaantumisen seurantaa ja indikaattoreita.
  • Arvioidaan eliölajeihin ja ekosysteemeihin kohdistuvia vaikutuksia.
  • Kehitetään muovijätteen eri komponenttien tunnistamiseen soveltuvia tekniikoita, muovien sisältämien haitallisten aineiden tunnistamista ja analytiikkaa sekä tekniikoita haitallisten aineiden poistamiseen muovien kierrätyksessä.

Näin me sen teemme

MYSTEERI-hanke: muovien haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset

Suomen ympäristökeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen MYSTEERI-yhteishankkeessa koottiin yhteen hajallaan olevaa tietoa muovien haitallisista ympäristö- ja terveysvaikutuksista sekä tunnistettiin tietoaukkoja. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi muovien kestävää kiertotaloutta sekä hallintakeinoja ympäristö- ja terveysvaikutusten vähentämiseksi.

Muoveihin liittyvä ympäristötutkimus on tähän saakka painottunut voimakkaasti vesiympäristöön. Maaympäristöön kohdistuvien muovipäästöjen arvellaan kuitenkin olevan huomattavasti suurempia vesiympäristöön verrattuna. Muoveja päätyy ympäristöön useista lähteistä ja kaikista muovien elinkaaren vaiheista. Kaikkia lähteitä ja reittejä ei vielä tunneta riittävästi. Muovit ja muoviroska aiheuttavat erilaisia ekologisia haittoja, jotka voivat olla eliöitä tappavia tai niiden elinkykyä heikentäviä: esim. yksilöiden takertuminen roskiin, roskien aiheuttamat fyysiset vammat tai epämuodostumat, muoviroskien syömisestä aiheutuvat haitat sekä muovin sisältämien kemikaalien mahdollinen kertyminen. Muovit voivat myös aiheuttaa muutoksia erilaisiin elinympäristöihin.

Ihminen altistuu mikromuoveille päivittäin ruuan, juoman ja hengityksen kautta. Tarkkaa mikromuovialtistumisen määrää ei tunneta. Ruuansulatuskanavan kautta elimistöön päätyneistä mikromuoveista lähes kaikki poistuvat ulosteiden mukana. Hengityksen kautta saadut mikromuovit puolestaan poistuvat suurimmaksi osaksi hengitysteiden puhdistusmekanismin kautta. Osa pienimmistä mikromuoveista voi kuitenkin imeytyä verenkiertoon ja kulkeutua elimistöön. Mikromuoveja onkin löydetty ihmisten istukoista, keuhkoista ja verestä. Mikromuoveille altistumisen vaikutuksia terveyteen ei vielä tunneta, eikä tiedetä, mikä pitoisuus on haitallista.

Raportti: Muovien haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset

MYSTEERI-hankkeessa laadittu Muovit, ympäristö ja kiertotalous -verkkosivusto

Yhteyshenkilö: Päivi Fjäder (Syke)

Päivitetty 21.3.2023