Siirry pääsisältöön

Lisätään tutkimustietoa
muovien haitallisista terveys-
ja ympäristövaikutuksista
ja niiden ratkaisuista

Muovien haitallisista ympäristövaikutuksista tiedetään yhä enemmän, mutta tieto on edelleen hajanaista ja perustietokin puutteellista. Myös kierrätysperäisen muovin mahdollisista haitta-aineista ja niiden vaikutuksista tiedetään liian vähän.

Tutkimustiedon saatavuus mikromuovien terveysvaikutuksista ja niihin liittyvistä riskeistä on parantunut viime vuosina, mutta tiedon tulkinta riskiarvioinnin näkökulmasta on edelleen vaikeaa.

Päätöksenteon tueksi tarvitaankin lisää tietoa ja riskien tunnistamista. Tutkimus vie useita vuosia ja vaatii kansainvälistä yhteistyötä.

Suomi on hakenut strategisten ympäristöhankkeiden LIFE-ohjelman rahoitusta Muovitiekartan toimeenpanoa vauhdittavalle hankekokonaisuudelle (PlastLIFE). Toteutuessaan hanke tehostaisi Muovitiekartan toimeenpanoa mittavasti.

Tutkimusta tehdään paljon EU:n tasolla esimerkiksi kemikaalilainsäädäntöön liittyen. Euroopan ruokaturvallisuusviranomainen (EFSA) puolestaan arvioi mikromuovin vaikutusta elimistöön erityisesti elintarvikkeiden kautta tapahtuvan altistuksen näkökulmasta.

Komissio aikoo antaa sekä tuotteisiin lisättyjen että tuotteiden kulumisesta aiheutuvien mikromuovien rajoittamista koskevat aloitteet vuoden 2022 aikana.

 

Toimenpiteet

  • Lisätään muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksiin kohdistuvaa tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä sekä riskinarviointia.
  • Julkaistaan säännöllisesti kokoavaa tietoa muovin ympäristö- ja terveysvaikutuksia koskevan tutkimuksen tilasta.
  • Yhdistetään aktiivisesti ja aiempaa laajemmin eri osa-alueiden osaamista tutkimushankkeissa.
  • Parannetaan tutkimustiedon viestintää ja saatavuutta käyttäjille.
  • Tunnistetaan keinoja mikromuovipäästöjen ja -haittojen vähentämiseen ja lisätään niitä koskevaa tutkimusta.
  • Kehitetään merenhoidon roskaantumisen seurantaa ja indikaattoreita.
  • Arvioidaan eliölajeihin ja ekosysteemeihin kohdistuvia vaikutuksia.
  • Kehitetään muovijätteen eri komponenttien tunnistamiseen soveltuvia tekniikoita, muovien sisältämien haitallisten aineiden tunnistamista ja analytiikkaa sekä tekniikoita haitallisten aineiden poistamiseen muovien kierrätyksessä.

Näin me sen teemme

Ympäristöministeriön rahoittamia Muovitiekartan tutkimus- ja kehityshankkeita

 

Päivitetty 27.5.2022