Siirry pääsisältöön

Otetaan muovin monipuoliset
kierrätysratkaisut
käyttöön

Muovien kierrätys on monivaiheinen prosessi, joka sisältää jätemuovien talteenoton, kuljetuksen, lajittelun, prosessoinnin sekä uusien tuotteiden valmistuksen sekundäärisestä raaka-aineesta. Muovijätteen energiana hyödyntämistä ei kuitenkaan katsota kierrätykseksi.

Kierrätysprosessin valintaan vaikuttavat muovijätteen syntypaikka, laatu ja määrä sekä valmistettavien uusien tuotteiden vaatimukset. Kaikki jätemuovit eivät kuitenkaan sovellu kierrätykseen, vaan ne on parempi hyödyntää hallitusti energiana.

Muovijätteen prosessointiin on useita ratkaisuja mekaanisesta kemialliseen. Suurten volyymien ratkaisujen ohella tarvitaan myös pienen mittakaavan vaihtoehtoja. Kaikissa kierrätys- ja hyödyntämisratkaisuissa on tärkeää huomioida haitallisten aineiden hallinta sekä uusioraaka-aineiden ja tuotteiden turvallisuus.

Uudet bioteknologiset menetelmät voivat edelleen avata mahdollisuuksia muovin kierrätykseen. Tulevaisuuden ratkaisut perustunevat yhä enemmän erilaisten teknologioiden yhdistelyyn.

Uusien kierrätysratkaisujen käyttöönottoon vaikuttaa merkittävästi se, onko jätemuovia riittävästi saatavilla ja millaiset markkinat kierrätysmuovilla ja muilla muovijätteen jalostuksesta saatavilla tuotteilla on. Toimivat kierrätysmarkkinat puolestaan edellyttävät toimijoiden laajaa yhteistyötä, jotta perinteiset yksisuuntaiset arvoketjut voidaan  liittää osaksi kiertotaloutta.

Vauhditetaan erilaisille arvoketjuille sopivia kierrätysratkaisuja.

Käynnistetään hankkeita, joilla vahvistetaan toimijoiden välistä yhteistyötä sekä toimivan kierrätyksen edellyttämää lajittelu- ja prosessiosaamista yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa.

Arvioidaan kemiallisen kierrätyksen soveltuvuutta ja vaikutuksia Suomessa.

Selvitetään myös kemiallisen kierrätyksen potentiaalia ja siihen liittyviä reunaehtoja.

Näiden perusteella toteutetaan 1–2 täysimittaista muovijalostamoa sekä kemiallisen kierrätyksen yksikkö tai yksikköjä erillisinä tai osana kemianteollisuutta.

Näin me sen teemme

VTT ja muovien kierrätys

  • VTT on lanseerannut muovien kiertotalous -kokonaisuuden, jonka tavoitteena on tarjota tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja koko arvoketjulle muovien kiertotaloudessa. VTT:n vision mukaan hiilineutraalisuutta ja kestävää muoviteollisuutta tukevat muovien kiertotalouden eri osa-alueet. Näitä osa-alueita ovat ekosuunnittelu ja erityisesti reuse-mallia tukevat bisnessmallit, älykäs tunnistaminen ja lajittelu sekä mekaaninen ja (termo)kemiallinen kierrätys sekä fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentäminen ja korvaaminen kierrätysmuoveilla ja biopohjaisilla muoveilla. VTT voi esimerkiksi auttaa muovintuottajia uudistamaan materiaaleja ja ottamaan vaihtoehtoisia muoveja käyttöönsä, kierrätysyhtiöitä kehittämään kierrätystä parantavia teknologioita ja erilaisia yrityksiä luomaan kestävän kehityksen mukaista tarjontaa ja tuotteita.
  • VTT on perustanut Plastics ThinkTankin, joka talon sisällä yhdistää erilaisia polymeerimateriaalien kierrätykseen liittyviä osaamisia läpi koko kierrätyssyklin. Think Tankin tavoitteena on mahdollistaa kokonaisvaltaisten ratkaisujen kehittäminen muovihaasteisiin yhdessä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.
  • VTT koordinoi EU Horizon 2020 tutkimusohjelman NONTOX hanketta ”Removing hazardous substances to increase recycling rates of WEEE, ELV and CDW plastics”. Hankkeen tavoitteena on lisätä elektroniikkajätteen, autonromujen ja rakennusjätteen sisältämien muovien kierrätystä ja tarkastelun kohteena on koko arvoketju. Projektin kumppaneina ovat mm Frauhofer instituutti Saksasta, AIMPLAS Espanjasta, NORNER tutkimuslaitos Norjasta sekä Aalto-yliopisto.

Lisätietoja Muovien kiertotaloudesta VTT:n verkkosivuilla

Yhteyshenkilöt: Anna Tenhunen ja Tuulamari Helaja (VTT)

End of Waste -säätely kierrätysratkaisujen vauhdittajana

Ympäristöministeriö on toteuttanut hankkeet, joissa selvitettiin kansallisen EoW-sääntelyn mahdollisuudet muovin kemiallisen ja mekaanisen kierrätyksen edistämisessä. EoW eli ”ei enää jätettä” -säätely tarkoittaa jätteeksi luokittelun päättymistä. Tavoitteena on edistää muovien talteenottoa sekä uusien kierrätysratkaisujen käyttöönottoa.

Selvityksen yksi keskeinen jätevirta on talteen otettu muovi. Termisillä nesteytysprosesseilla jätemuovista voidaan valmistaa petrokemian ja kemianteollisuuden raaka-aineita jatkojalostamalla niistä erilaisia öljytuotteita, kemikaaleja tai muoviraaka-ainetta.

Muovin kemiallisen kierrätyksen loppuraportti VTT:n verkkosivuilla

Muovin mekaanisen kierrätyksen loppuraportti (pdf)

Yhteyshenkilöt: Marja-Riitta Korhonen ja Kaija Järvinen (YM), Margareta Wahlström (VTT), Jani Salminen (SYKE)

L&T investoi uuteen muovijalostamoon

Lassila & Tikanoja investoi Merikarvian muovinkierrätyslaitoksellaan Suomen oloissa moderneimpaan jätemuovin käsittelyteknologiaan. Investoinnin myötä laitoksen käsittelykapasiteetti kaksinkertaistuu 20 000 tonniin vuodessa ja se pystyy käsittelemään entistä likaisempia ja hankalampia muovilaatuja, joita syntyy erityisesti kaupan alalla ja rakentamisessa. Merikarvialle tehtävän investoinnin myötä käyttöön otettava uusi pesutekniikka mahdollistaa näiden muovien jalostamisen korkealaatuisiksi raaka-aineiksi.

Lassila & Tikanojan tiedote 26.9.2018 (lt.fi)

Yhteyshenkilö: Jorma Mikkonen (L&T)

Neste kehittää kemiallista kierrätystä

Muovitiekartan verkoston jäsen Neste kehittää kemiallista kierrätystä osana muovin kiertotalouden ratkaisuja. Nesteen tavoiteena kehittää muovin kierrätystä ja lajittelua, nesteytystä, jalostusta ja erilaisia lopputuotteita kierrätetystä muovista. Kemiallinen kierrätys on ratkaisu muoveille, joita on haastava kierrättää mekaanisesti.

Lisätietoja muovin kemiallisesta kierrätyksestä (neste.com)

Selvitys muovijätteen kemiallisen kierrätyksen mahdollisuuksista Suomessa

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessä arvioidaan muovijätteen kemiallisen kierrätyksen potentiaalia Suomessa. Gaia Consulting Oy tunnisti haasteita, jotka vaikeuttavat kemiallisen kierrätyksen markkinoiden syntymistä Suomessa. Lisäksi selvityksessä listataan Suomen potentiaalisia kilpailutekijöitä. Näitä ovat muun muassa erilliskeräysosaamisen tuotteistaminen green deal-pohjaiseksi palveluksi, muovijätteen lajitteluun liittyvät teknologiat, kemiallisen prosessoinnin teknologiat sekä puhtauden, hygienian ja turvallisuuden analytiikka ja diagnostiikka. Selvitys perustuu kirjallisuuskatsaukseen ja haastatteluihin.

Muovijätteen kemialliset hyödyntämisratkaisut ja -markkinat kiertotaloudessa -selvitys valtioneuvoston julkaisuarkistossa

Lisätietoja: Mika Honkanen (TEM)

Päivitetty 28.8.2020.