Parannetaan muovien
tunnistamista rakennuksissa
sekä muovijätteen
lajittelua työmailla

Rakentaminen on yksi suurimpia muovien käyttökohteita. Muoveja kertyy rakennuksiin jatkuvasti lisää käytön aikaisten huoltojen, lisäasennusten ja korjausten yhteydessä.

Muovien syntypaikkalajittelu ja talteenotto rakentamisessa kierrätystä varten  on kuitenkin vielä melko vähäistä. Talteenoton tehostaminen edellyttää, että rakentamisessa käytetyt muovit tunnistetaan paremmin, erilliskeräystä lisätään rakennushankkeissa ja kierrätystä lisätään merkittävästi nykyisestä.

Helpoimmin talteenotettavia ja kierrätettäviä rakennusmuoveja ovat erilaiset kalvomuovit, jotka ovat tyypillisesti pakkausmuoveja tai esimerkiksi sisäsuojaukseen käytettäviä kalvomuoveja. Muoveja voidaan myös korvata ja niiden käyttöä rakentamisessa voidaan vähentää.

Kaikkiaan muovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä helpottaisi se, että tieto rakennuksessa käytetyistä muovituotteista olisi saatavilla.

Tehdään inventaario rakennetun ympäristön muovien määrästä ja kierrätyspotentiaalista.

Laaditaan rakentamisen pakkausmuovien vähentämistä koskeva ohjeistus toimialalle.

Neuvotellaan green deal pakkausmuovien vähentämisestä kiinteistö- ja rakennustoimialalla vuonna 2019.

Selvitetään mahdollisuuksia parantaa rakenteissa ja taloteknisissä järjestelmissä käytettävien muovien materiaalitehokkuutta, vähentää muovien kokonaismäärää ja nostaa kierrätysmuovien käyttöastetta vaihtoehtoisin ratkaisuin yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa.

Kehitetään rakennusten tuoteselostemalli, joka voidaan liittää rakennusten suunnittelussa käytettävään tietomalliin tai rakennuslupatietoihin. Seloste edistää muovien tunnistamista ja lisää niiden hyödyntämispotentiaalia korjaus- ja purkutöiden yhteydessä.

Tehdään yhdessä ARA:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa suunnitelma muovien vähentämisestä ja muovijätteen kierrätysasteen nostamisesta sekä kierrätysmuovien käytöstä rakentamisessa vuonna 2019.

Toteutetaan kokeiluna julkisia hankintaprojekteja, joissa sovelletaan edellä mainittuja toimia rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, korjaamisessa tai purkamisessa.

Näin me sen teemme

Rakentamisen muovit green deal (2020–2027)

Vapaaehtoisen green deal -sopimuksen tavoitteena on ensisijaisesti vähentää rakentamisen kalvomuovien ja suojauksiin käytettävien kalvomuovien kulutusta, lisätä näiden muovilaatujen erilliskeräystä rakennushankkeissa, urakoissa ja rakentamisen toimitusketjussa sekä tehostaa näiden kalvomuovien kierrätystä ja kierrätysmuovien käyttöä rakentamisessa.

Sopimus on allekirjoitettavissa joulukuussa 2020.

Sopimusta tukevat toimenpiteet:

  • Muovit kiertoon! -vuosiseminaari: vuosittain järjestetään seminaari, jossa arvioidaan ja raportoidaan Rakentamisen muovien green dealin edistymistä. Ensimmäinen Muovit kiertoon! -seminaari järjestetään 17.11.
  • Ramboll Finland Oy teki keväällä 2020 taustaselvityksen green dealin tueksi. Tutustu raporttiin täällä.
  • Opas kalvomuovien keräyksestä ja kierrätyksestä rakennustyömaille. Tutustu oppaaseen tästä.
  • Koulutuskokonaisuus green deal -sopimuksen toteutuksen tueksi. Motivan valmistelema ja koordinoima koulutusohjelma rakentamisen muoveista alkaa loppuvuonna 2020.
  • Ympäristömerkintä Suomi Oy, ympäristöministeriö, Green Building Council Finland, Motiva ja Suomen Rakennusinsinöörien liitto toteuttivat yhdessä Muovit kiertoon -etätyöpajasarjan keväällä 2020. Lue lisää.
  • Julkisten hankintojen kriteeristö: syksyllä 2020 suunnitellaan muovit hankinnoissa -kriteeristö ja moduuli julkisten hankintojen tueksi.

Pilottihankkeet

  • Ympäristöministeriö on toteuttanut yhdessä Senaatti-kiinteistöt Oy:n, Porin kaupungin ja ARA:n kanssa pilottihankkeita Porvoossa, Lahdessa ja Porissa. Hankkeissa selvitetään muovien käyttöä rakentamisessa, eri muovilaatujen määriä ja tapoja, joilla muoveja voi korvata ja kierrättää. Selvitetään myös, miten muovien kulutusta voidaan vähentää. Tuloksista raportoidaan syksyllä 2020. Lue lisää.
  • ARA ja Kuntarahoitus rahoittajina ja Premico sijoittajana toteuttavat yhteistyössä pilottihankkeen, jossa tarkastellaan muovimateriaalien käytön vähentämistä urakoitsija Lujatalot Oy:n uudisrakennushankkeessa Vantaalla.
  • Elokuussa 2020 käynnistyi kaksi rakennushanketta, joissa testataan materiaalipassisovellusta. Testaamisen avulla haetaan tietoja ja kokemuksia, miten rakennustuotteiden materiaalitiedot on yhdistettävissä rakennuksen tietomalliin ja miten nämä tiedot ovat myöhemmin hyödynnettävissä rakennusmateriaalien kierrätettävyyden ja uudelleen käytön lisäämisessä.käytön lisäämisessä.

Inventaario rakennetun ympäristön muovien määrästä ja kierrätyspotentiaalista

Ympäristöministeriö on selvittänyt VTT:n avulla, millaisia muoveja asuinrakennuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa on, mistä rakennuksen osista niitä löytyy ja kuinka paljon.

Tutustu Plastics in buildings -selvitykseen.

Circular Plastic Challenge in the Built Environment

Kehittämishanke käynnistyi maaliskuussa 2020 tarjouskilpailuilla. Syyskuussa alkaa ns. kiihdyttämövaihe, jossa parhaaksi valittua ehdotusta kehitetään yhdessä Business Finlandin kanssa. Kehittämishankkeessa haetaan toteutuskelpoisia ratkaisuja rakentamisen muovien, erityisesti pakkaus- ja muiden kalvomuovien erilliskeräyksen ja kierrätettävyyden tehostamiseksi ja kierrätysmuovituotteiden markkinoille pääsyn vauhdittamiseksi.


Päivitetty 26.8.2020.

Lataa muovitiekartta (pdf)