Parannetaan muovien
tunnistamista rakennuksissa
sekä muovijätteen
lajittelua työmailla

Rakentaminen on yksi suurimpia muovien käyttökohteita. Muoveja kertyy rakennuksiin jatkuvasti lisää käytönaikaisten huoltojen, lisäasennusten ja korjausten yhteydessä.

Muovien talteenotto rakennuksista niiden purkuvaiheessa on kuitenkin vielä melko vähäistä. Talteenoton tehostaminen vaatii, että rakentamisessa käytetyt muovit tunnistetaan paremmin ja purkukäytäntöjä, erilliskeräystä, kierrätysjärjestelmiä ja lopulta myös muovijätteen hyödyntämistä tehostetaan.

Helpoimmin talteen otettavia ja kierrätettäviä rakennusmuoveja ovat erilaiset pakkaus- ja kertakäyttömuovit. Myös muovia korvaavia sekä niiden kokonaismäärää rakenteissa vähentäviä ratkaisuja voidaan ottaa käyttöön.

Kaikkiaan muovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä helpottaisi se, että tieto rakennuksessa käytetyistä muovituotteista olisi saatavilla.

Tehdään inventaario rakennetun ympäristön muovien määrästä ja kierrätyspotentiaalista.

Laaditaan rakentamisen pakkausmuovien vähentämistä koskeva ohjeistus toimialalle.

Neuvotellaan Green Deal pakkausmuovien vähentämisestä kiinteistö- ja rakennustoimialalla vuonna 2019.

Selvitetään mahdollisuuksia parantaa rakenteissa ja taloteknisissä järjestelmissä käytettävien muovien materiaalitehokkuutta, vähentää muovien kokonaismäärää ja nostaa uusiomuovien käyttöastetta vaihtoehtoisin ratkaisuin yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa.

Kehitetään rakennusten tuoteselostemalli, joka voidaan liittää rakennusten suunnittelussa käytettävään tietomalliin tai rakennuslupatietoihin. Seloste edistää muovien tunnistamista ja lisää niiden hyödyntämispotentiaalia korjaus- ja purkutöiden yhteydessä.

Tehdään yhdessä ARA:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa suunnitelma muovien vähentämisestä ja muovijätteen kierrätysasteen nostamisesta sekä uusiomuovien käytöstä rakentamisessa vuonna 2019.

 

Toteutetaan kokeiluna julkisia hankintaprojekteja, joissa sovelletaan edellä mainittuja toimia rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, korjaamisessa tai purkamisessa.

Näin me sen teemme

Selvitys muovien käytöstä rakentamisessa

Ympäristöministeriö on selvittänyt VTT:n avulla, millaisia muoveja asuinrakennuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa on, mistä rakennuksen osista niitä löytyy ja mitkä ovat niiden määrät. Esiselvityksen pohjalta arvioidaan muovitiekartan toimenpiteiden kohdistamista ja tarkentamistarpeita.

Lue lisää selvityksestä (ympäristöministeriö)

Kokeilu muovien käytön vähentämisestä

Ympäristöministeriö tekee yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, ARA:n ja Helsingin yliopiston kanssa selvityksen muovien käytön vähentämisestä, muovijätteen kierrätysasteen nostamisesta, uudelleen käytön lisäämisestä ja uusiomuovien käytöstä uudis- ja korjausrakentamiskohteissa. Selvitys valmistuu loppuvuodesta 2019.

Pilottihankkeissa tarkastellaan lisäksi muovien vähentämisen vaikutuksia rakentamisen kustannuksiin, toteutusaikatauluun ja hiilijalanjälkeen. Tulosten pohjalta laaditaan toimijakohtaiset suositukset muovien käytön optimoinnista rakentamisessa.

Lue lisää (ympäristöministeriö)

Pakkausmuovien vähentäminen ja kierrätys

Pakkausmuovien määrää ja laatua koskeva selvitys on käynnissä. Pakkausmuovien keräämisen ja kierrättämisen sekä kierrätysraaka-aineen käytön tehostamiseksi laaditaan rakennus- ja pakkausalan yhteinen Green Deal -sopimus ja ohjeistus.

Yhteyshenkilöt: Teppo Lehtinen ja Päivi Piispa (YM), Tuuli Kunnas (Rakennusteollisuus)

Päivitetty 19.9.2019.

Lataa muovitiekartta (pdf)