Parannetaan muovien
tunnistamista rakennuksissa
sekä muovijätteen
lajittelua työmailla

Rakentaminen on yksi suurimpia muovien käyttökohteita. Muoveja kertyy rakennuksiin jatkuvasti lisää käytönaikaisten huoltojen, lisäasennusten ja korjausten yhteydessä.

Muovien talteenotto rakennuksista niiden purkuvaiheessa on kuitenkin vielä melko vähäistä. Talteenoton tehostaminen vaatii, että rakentamisessa käytetyt muovit tunnistetaan paremmin ja purkukäytäntöjä, erilliskeräystä, kierrätysjärjestelmiä ja lopulta myös muovijätteen hyödyntämistä tehostetaan.

Helpoimmin talteen otettavia ja kierrätettäviä rakennusmuoveja ovat erilaiset pakkaus- ja kertakäyttömuovit. Myös muovia korvaavia sekä niiden kokonaismäärää rakenteissa vähentäviä ratkaisuja voidaan ottaa käyttöön.

Kaikkiaan muovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä helpottaisi se, että tieto rakennuksessa käytetyistä muovituotteista olisi saatavilla.

Tehdään inventaario rakennetun ympäristön muovien määrästä ja kierrätyspotentiaalista.

Laaditaan rakentamisen pakkausmuovien vähentämistä koskeva ohjeistus toimialalle.

Neuvotellaan Green Deal pakkausmuovien vähentämisestä kiinteistö- ja rakennustoimialalla vuonna 2019.

Selvitetään mahdollisuuksia parantaa rakenteissa ja taloteknisissä järjestelmissä käytettävien muovien materiaalitehokkuutta, vähentää muovien kokonaismäärää ja nostaa uusiomuovien käyttöastetta vaihtoehtoisin ratkaisuin yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa.

Kehitetään rakennusten tuoteselostemalli, joka voidaan liittää rakennusten suunnittelussa käytettävään tietomalliin tai rakennuslupatietoihin. Seloste edistää muovien tunnistamista ja lisää niiden hyödyntämispotentiaalia korjaus- ja purkutöiden yhteydessä.

Tehdään yhdessä ARA:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa suunnitelma muovien vähentämisestä ja muovijätteen kierrätysasteen nostamisesta sekä uusiomuovien käytöstä rakentamisessa vuonna 2019.

 

Toteutetaan kokeiluna julkisia hankintaprojekteja, joissa sovelletaan edellä mainittuja toimia rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, korjaamisessa tai purkamisessa.

Näin me sen teemme

Selvitys muovien käytöstä rakentamisessa

Ympäristöministeriö on selvittänyt VTT:n avulla, millaisia muoveja asuinrakennuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa on, mistä rakennuksen osista niitä löytyy ja mitkä ovat niiden määrät. Esiselvityksen pohjalta arvioidaan muovitiekartan toimenpiteiden kohdistamista ja tarkentamistarpeita.

Tutustu Plastics in buildings -selvitykseen.

Kokeilu muovien käytön vähentämisestä

Ympäristöministeriö tekee yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, ARA:n ja Helsingin yliopiston kanssa selvityksen muovien käytön vähentämisestä, muovijätteen kierrätysasteen nostamisesta, uudelleen käytön lisäämisestä ja uusiomuovien käytöstä uudis- ja korjausrakentamiskohteissa. Selvitys valmistuu loppuvuodesta 2019.

Pilottihankkeissa tarkastellaan lisäksi muovien vähentämisen vaikutuksia rakentamisen kustannuksiin, toteutusaikatauluun ja hiilijalanjälkeen. Tulosten pohjalta laaditaan toimijakohtaiset suositukset muovien käytön optimoinnista rakentamisessa.

Lue lisää (ympäristöministeriö)

Pakkausmuovien vähentäminen ja kierrätys

Pakkausmuovien määrää ja laatua koskeva selvitys on käynnissä. Pakkausmuovien keräämisen ja kierrättämisen sekä kierrätysraaka-aineen käytön tehostamiseksi laaditaan rakennus- ja pakkausalan yhteinen Green Deal -sopimus ja ohjeistus.

Yhteyshenkilöt: Teppo Lehtinen ja Päivi Piispa (YM), Tuuli Kunnas (Rakennusteollisuus)

Muovit kiertoon -työpajasarja järjestetään keväällä 2020

Ympäristömerkintä Suomi Oy, Ympäristöministeriö, Green Building Council Finland, Motiva ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto toteuttavat yhdessä Muovit kiertoon -työpajasarjan kevään 2020 aikana. Tavoitteena on kartoittaa keinoja, joilla rakentamisen muovien määrää voidaan vähentää ja kierrätystä lisätä.

Lue lisää

Pilottihankkeet (2019–2020)


Senaatti-kiinteistöjen toteuttama Porvoon toimitilasaneeraushanke käynnistyi 2019 syksyllä ja urakan toteutus on käynnissä. Senaatti-kiinteistöt selvittää hankkeessa muun muassa, minkälaisia muovilaatuja ja määriä käytetään ja missä rakenteissa, miten muoveja voi korvata ja löytyykö muoveille ja muille rakennusmateriaaleille kierrätyskohteita. Kevään 2020 aikana käynnistyy myös Lahden Vanhusten Asuntosäätiön toteuttama muovipihi palvelutalon uudisrakennushanke, jota rahoittaa ARA. Porissa on rakenteilla asuinkerrostalo Baritoni, jossa myös tarkastellaan rakentamisen muoveja, laatua, määriä, kierrätettävyyttä ja korvattavuutta.

Rakennustyömaiden muovijakeiden kierrätyksen tehostaminen ja kierrätysmuovin käytön lisääminen rakentamisessa -selvitys

Selvityshanke käynnistyi joulukuussa 2019 ja loppuraportti valmistuu kesäkuussa 2020. Konsulttina toimii Ramboll Finland Oy:n asiantuntijatiimi, joka selvittää parhaillaan hyviä työmaakäytäntöjä rakentamisen kalvomuovien erilliskeräyksen ja kierrätyksen tehostamiseksi. Ramboll tuottaa myös opasmateriaalin muovijätteiden lajittelusta rakennustyömailla.

Circular Plastic Challenge in the Built Environment -kehittämishanke (2020)

Innovaatiokilpailu käynnistyy maaliskuun 2020 alussa tarjouskilpailuilla. Hankkeessa haetaan ratkaisuja rakentamisen muovien, erityisesti kalvomuovien, erilliskeräyksen ja kierrätettävyyden edistämiseksi ja kierrätysmuovituotteiden markkinoille pääsyn vauhdittamiseksi. Ympäristöministeriö toteuttaa hankkeen yhteistyössä Business Finlandin kanssa.

EPS-eristeiden käsittely työmailla -ohjeistus

EPS-rakennuseristeteollisuus on laatinut ohjeistuksen EPS-eristeiden käsittelyyn työmailla. EPS on lyhenne paisutetulle polystyreenimuoville. Ohjeistus kattaa muun muassa eristeiden toimituksen, varastoinnin työmaalla sekä kierrätyksen ja jätehuollon.

Tutustu ohjeeseen täällä.


Päivitetty 6.5.2020.

Lataa muovitiekartta (pdf)