Siirry pääsisältöön

Parannetaan muovien
tunnistamista rakennuksissa
sekä muovijätteen
lajittelua työmailla

Rakentaminen on yksi suurimpia muovien käyttökohteita. Muoveja kertyy rakennuksiin jatkuvasti lisää käytön aikaisten huoltojen, lisäasennusten ja korjausten yhteydessä.

Muovien erilliskeräys rakennustyömailla on vielä melko vähäistä. Erilliskeräys edellyttää nykyistä parempaa muovien tunnistamista työmailla. Muovien talteenotto mahdollistaa nykyistä merkittävästi tehokkaamman kierrätyksen.

Helpoimmin talteenotettavia ja kierrätettäviä rakennusmuoveja ovat erilaiset kalvomuovit, joita käytetään rakennustarvikkeiden pakkaamiseen sekä työmailla sisätilojen suojaamiseen.

Kaikkiaan muovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä helpottaisi se, että tieto rakennuksessa käytetyistä muovituotteista olisi saatavilla. Muovien käyttöä rakentamisessa on mahdollista myös vähentää, ja muoveja voidaan korvata rakennusteknisesti tai muilla materiaaleilla.

Tehdään inventaario rakennetun ympäristön muovien määrästä ja kierrätyspotentiaalista.

Laaditaan rakentamisen pakkausmuovien vähentämistä koskeva ohjeistus toimialalle.

Neuvotellaan green deal pakkausmuovien vähentämisestä kiinteistö- ja rakennustoimialalla vuonna 2019.

Selvitetään mahdollisuuksia parantaa rakenteissa ja taloteknisissä järjestelmissä käytettävien muovien materiaalitehokkuutta, vähentää muovien kokonaismäärää ja nostaa kierrätysmuovien käyttöastetta vaihtoehtoisin ratkaisuin yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa.

Kehitetään rakennusten tuoteselostemalli, joka voidaan liittää rakennusten suunnittelussa käytettävään tietomalliin tai rakennuslupatietoihin. Seloste edistää muovien tunnistamista ja lisää niiden hyödyntämispotentiaalia korjaus- ja purkutöiden yhteydessä.

Tehdään yhdessä ARA:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa suunnitelma muovien vähentämisestä ja muovijätteen kierrätysasteen nostamisesta sekä kierrätysmuovien käytöstä rakentamisessa vuonna 2019.

Toteutetaan kokeiluna julkisia hankintaprojekteja, joissa sovelletaan edellä mainittuja toimia rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, korjaamisessa tai purkamisessa.

Näin me sen teemme

Rakentamisen muovit green deal (2020–2027)

Vapaaehtoisen green deal -sopimuksen ansiosta erilliskerätty kalvomuovi päätyy nykyistä tehokkaammin kierrätykseen sekä raaka-aineeksi kalvomuovien tuotantoon ja palautuu tuotteina takaisin markkinoille. Lisäksi sopimukseen liittyvät yritykset sitoutuvat hyödyntämään nykyistä enemmän kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.

Sopimuksen tavoitteena on

  • Lisätä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen kalvomuovien erilliskeräystä ja parantaa niiden kierrätyksen valmistelua.
  • Tehostaa kalvomuovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.
  • Lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa.
  • Optimoida ja vähentää ympäristön kannalta kestävästi kalvomuovien kulutusta.
  • Lisätä kierrätettyjen kalvomuovien käyttöä kalvomuovien tuotannossa, jotta vuoden 2027 loppuun mennessä tuotannossa käytetyistä raaka-aineista 40 prosenttia on kierrätettyjä kalvomuoveja.

Sopimuksen ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Kuntaliitto ry, Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK) ja rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry.

Sopimuskausi on 2020–2027.

Rakentamisen muovien green deal -sopimus (sitoumus2050.fi)

Sopimusta tukevat toimenpiteet

Opas kalvomuovien erilliskeräyksen järjestämisestä infrarakentamisen hankkeissa

Uusi opas kalvomuovien erilliskeräyksen järjestämisestä infrarakentamisen hankkeissa ja työmailla on ilmestynyt marraskuussa 2021. Opas tarjoaa tietoa erilliskeräyksen mahdollistavaan työmaan jätehuollon toteuttamiseen. Opas on suunnattu erityisesti työmaan jätehuollon suunnittelusta vastaaville henkilöille. Opas tukee Rakentamisen muovit green deal –sopimuksen 2020-2027 toimeenpanoa.Oppaan on valmistellut Ramboll Finland Oy yhteistyössä toimialan yritysten ja tilaajaorganisaatioiden kanssa.

Opas kalvomuovien erilliskeräyksen järjestämisestä infrarakentamisen hankkeissa ja työmailla (pdf)
Kalvomuovien lajitteluohje -työmaajuliste (pdf)

Kokeiluja ja pilottihankkeita

Senaatti-kiinteistöt Oy:n toteuttamassa toimitilasaneerauksessa Porvoossa sekä Porin kaupungin rakennuttamassa asuinkerrostalossa selvitettiin muovien käyttöä sekä tapoja kierrättää muovia entistä tehokkaammin, vähentää muovien käyttöä sekä korvata muoveja muilla materiaaleilla tai rakennusteknisesti.

ARA ja Kuntarahoitus rahoittajina ja Premico sijoittajana toteuttivat yhteistyössä pilottihankkeen, jossa tarkasteltiin muovimateriaalien käytön vähentämistä Lujatalot Oy:n uudisrakennushankkeessa (As. Oy Metsäkissa) Vantaalla.

Pilotista saadut opit siirretään käytäntöön seuraavassa Premicon ja Lujatalon yhteisessä hankkeessa, jossa Espooseen rakennetaan 78 ARA-rahoitteista vuokra-asuntoa.

Uutinen Premicon verkkosivuilla: Premico ja Lujatalo sopivat 78 kohtuuhintaisen vuokra-asunnon toteuttamisesta Espooseen – kyseessä Ympäristöministeriön muovitiekarttahanke 2.0 asuntotuotannossa

Vuonna 2020 toteutetussa Madaster-hankkeessa testattiin materiaalipassiportaalia ja -sovellusta. Tavoitteena oli selvittää, miten rakennustuotteiden materiaalitiedot voidaan yhdistää rakennuksen tietomalliin, ja kuinka tietoja pystytään hyödyntämään rakennusmateriaalien kierrätettävyyden ja uudelleen käytön lisäämisessä. Testauksen toteuttavat Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupungin asuntotuotanto.

Hankkeen loppuraportti (pdf)

Inventaario rakennetun ympäristön muovien määrästä ja kierrätyspotentiaalista

Ympäristöministeriö on teettänyt selvityksen, millaisia muoveja asuinrakennuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa on, missä rakennuksen osissa niitä on ja millaisia määriä. Selvityksen ovat tehneet VTT:n asiantuntijat.

Plastics in buildings -selvitys (pdf) (englanniksi)

Circular Plastic Challenge in the Built Environment -kehittämishanke

Kehittämishankkeessa haetaan toteutuskelpoisia ratkaisuja rakentamisen muovien, erityisesti pakkaus- ja muiden kalvomuovien erilliskeräyksen ja kierrätettävyyden tehostamiseksi ja kierrätysmuovituotteiden markkinoille pääsyn vauhdittamiseksi. Kiihdyttämövaiheessa Ramboll Finland Oy kehitti ehdotustaan ympäristöministeriön ja Business Finlandin asiantuntijoiden kanssa syksyllä 2020.


Päivitetty 2.12..2021