Parannetaan muovien
tunnistamista rakennuksissa
sekä muovijätteen
lajittelua työmailla

Rakentaminen on yksi suurimpia muovien käyttökohteita. Muoveja kertyy rakennuksiin jatkuvasti lisää käytönaikaisten huoltojen, lisäasennusten ja korjausten yhteydessä.

Muovien talteenotto rakennuksista niiden purkuvaiheessa on kuitenkin vielä melko vähäistä. Talteenoton tehostaminen vaatii, että rakentamisessa käytetyt muovit tunnistetaan paremmin ja purkukäytäntöjä, erilliskeräystä, kierrätysjärjestelmiä ja lopulta myös muovijätteen hyödyntämistä tehostetaan.

Helpoimmin talteen otettavia ja kierrätettäviä rakennusmuoveja ovat erilaiset pakkaus- ja kertakäyttömuovit. Myös muovia korvaavia sekä niiden kokonaismäärää rakenteissa vähentäviä ratkaisuja voidaan ottaa käyttöön.

Kaikkiaan muovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä helpottaisi se, että tieto rakennuksessa käytetyistä muovituotteista olisi saatavilla.

Tehdään inventaario rakennetun ympäristön muovien määrästä ja kierrätyspotentiaalista.

Laaditaan rakentamisen pakkausmuovien vähentämistä koskeva ohjeistus toimialalle.

Neuvotellaan Green Deal pakkausmuovien vähentämisestä kiinteistö- ja rakennustoimialalla vuonna 2019.

Selvitetään mahdollisuuksia parantaa rakenteissa ja taloteknisissä järjestelmissä käytettävien muovien materiaalitehokkuutta, vähentää muovien kokonaismäärää ja nostaa uusiomuovien käyttöastetta vaihtoehtoisin ratkaisuin yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan kanssa.

Kehitetään rakennusten tuoteselostemalli, joka voidaan liittää rakennusten suunnittelussa käytettävään tietomalliin tai rakennuslupatietoihin. Seloste edistää muovien tunnistamista ja lisää niiden hyödyntämispotentiaalia korjaus- ja purkutöiden yhteydessä.

Tehdään yhdessä ARA:n ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa suunnitelma muovien vähentämisestä ja muovijätteen kierrätysasteen nostamisesta sekä uusiomuovien käytöstä rakentamisessa vuonna 2019.

 

Toteutetaan kokeiluna julkisia hankintaprojekteja, joissa sovelletaan edellä mainittuja toimia rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, korjaamisessa tai purkamisessa.

Näin me sen teemme

Inventaario rakennetun ympäristön muovien määrästä ja kierrätyspotentiaalista

Ympäristöministeriö on selvittänyt VTT:n avulla, millaisia muoveja asuinrakennuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa on, mistä rakennuksen osista niitä löytyy ja mitkä ovat niiden määrät.

Tutustu Plastics in buildings -selvitykseen.

Rakentamisen muovien green deal (2020–2027)

Vapaaehtoisen green deal -sopimuksen tavoitteena on ensisijaisesti vähentää rakentamisen pakkausmuovien ja suojauksiin käytettävien kalvomuovien kulutusta, lisätä näiden muovilajien erilliskeräystä rakennushankkeissa ja urakoissa sekä tehostaa näiden muovien kierrätystä ja kierrätysmuovien käyttöä rakentamisessa.

Sopimus on allekirjoitettavissa syksyllä 2020.

Circular Plastic Challenge in the Built Environment -kehittämishanke (2020)

Kehittämishanke käynnistyi maaliskuussa 2020 tarjouskilpailuilla. Syyskuussa alkaa ns. kiihdyttämövaihe, jossa valittuja parhaita ehdotuksia kehitetään yhdessä Business Finlandin kanssa. Kehittämishankkeessa haetaan toteutuskelpoisia ratkaisuja rakentamisen muovien, erityisesti pakkaus- ja muiden kalvomuovien erilliskeräyksen ja kierrätettävyyden tehostamiseksi ja kierrätysmuovituotteiden markkinoille pääsyn vauhdittamiseksi.

Kehitetään rakennusten tuoteselostemalli

Elokuussa 2020 käynnistyy kaksi pilottihanketta, joissa testataan materiaalipassisovellusta. Testaamisen avulla haetaan tietoja ja kokemuksia, miten rakennustuotteiden materiaalitiedot on yhdistettävissä rakennuksen tietomalliin ja miten nämä tiedot ovat myöhemmin hyödynnettävissä rakennusmateriaalien kierrätettävyyden ja uudelleen käytön lisäämisessä.

Pilottihankkeet

  • Ympäristöministeriö on toteuttanut yhdessä Senaatti-kiinteistöt Oy:n, Helsingin yliopiston ja ARA:n kanssa pilottihankkeita Porvoossa, Lahdessa ja Porissa. Hankkeissa selvitetään muovien käyttöä rakentamisessa, eri muovilajien määriä ja tapoja, joilla muoveja voi korvata ja kierrättää. Tuloksista raportoidaan syksyllä 2020. Lue lisää.
  • ARA ja Premico toteuttavat yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa pilottihankkeen, jossa tarkastellaan muovimateriaalien kierrätystä urakoitsija Lujatalot Oy:n rakennusprojekteissa.
  • Ympäristömerkintä Suomi Oy, Ympäristöministeriö, Green Building Council Finland, Motiva ja Suomen Rakennusinsinöörien liitto toteuttivat yhdessä Muovit kiertoon -etätyöpajasarjan keväällä 2020. Työpajoissa jaettiin kokemuksia pilottihankkeista. Lue lisää.

Julkisten hankintojen kriteeristö

Muovit kiertoon -työpajasarjassa etsittiin keinoja, miten rakentamisen hankintojen avulla voidaan vaikuttaa rakentamisen muovien kulutuksen vähentämiseen, erilliskeräyksen tehostamiseen ja kierrätysmuovituotteiden käytön lisäämiseen rakentamisessa.


Päivitetty 25.6.2020.

Lataa muovitiekartta (pdf)