Siirry pääsisältöön

Tehostetaan
merkittävästi
muovijätteiden talteenottoa

Muovit tulisi saada käytön jälkeen nykyistä paljon tehokkaammin kierrätykseen. Suuri osa jätemuoveista on pakkauksia, joista Suomessa otetaan talteen 42 prosenttia (2019). Vuodesta 2020 alkaen seurataan pakkausmuovien todellista kierrätysastetta.

Kansalliseen jätelakiin (714/2021) sisällytetyt EU:n jätedirektiivin muutokset kiristävät muovipakkausten kierrätystavoitteita (2025: 50 %, 2030: 55 %). Ne laajensivat muidenkin muovien erilliskeräysvaatimusta.

Jätelain muutoksen yhteydessä säädettiin tuottajavastuuvelvollisiksi myös Suomen ulkopuolelta etäkaupalla myytävät tuottajavastuunalaiset tuotteet, mukaan lukien pakkaukset. Tämän valvonta edellyttää yhä enemmän viranomaisyhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Muovien kierrätyksen vauhdittamiseen tarvitaan keräysjärjestelmien kehittämisen lisäksi viestintää sekä kuluttajien ja elinkeinoelämän innostamista muovien käytön vähentämiseen, muovijätteen lajitteluun, kierrätykseen ja uusiomuovituotteiden käyttöön.

Myös tekstiilit sisältävät muovia. Tekstiilijätteen aluekeräys Suomessa käynnistyy vuoden 2023 alusta. Muovia sisältävän kalastusvälinejätteen keräys käynnistyy SUP-direktiivin toimeenpanon myötä. Kierrätyksen kannalta ongelmallisimpia ovat niin sanotut komposiittimuovit, joita tuotetaan ja käytetään yhä enemmän.

 

Toimenpiteet

  • Suunnitellaan keräysjärjestelmät käyttäjäystävällisiksi ja tehokkaiksi. Käynnistetään kokeiluja, joissa selvitetään vaihtoehtoja eri muovijätteiden keräykselle.
  • Lisätään tietoisuutta muovien kierrättämiseksi.
  • Kehitetään muovijätteen talteenoton teknologioita.
  • Arvioidaan muovin talteenoton riittävyys kierrätystavoitteiden saavuttamiseen ja uusiomuovin käytön tarpeisiin.
  • Selvitetään mahdollisuudet yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisen arvoketjua koskevan vapaaehtoisen green deal -sopimuksen neuvottelemiseksi.
  • Kehitetään rakentamisessa syntyvien kalvomuovien erilliskeräystä ja laitosmaista lajittelua.
  • Seurataan tekstiilijätteen keräyksen kehitystä ja mahdollisuutta tekstiilien muovien kierrätykseen.
  • Tehostetaan kalastusvälinejätteen keräystä ja kierrätystä ja kannustetaan siihen.

Näin me sen teemme

Muovia kerätään Suomessa ennätysmäärä

Suomen Uusiomuovi pyrkii tehostamaan käytettyjen muovipakkausten uudelleenkäyttöä ja seuraa muovien kierrätystä ympäri Suomea. Alustavien tulosten mukaan vuoden 2019 pakkausmuovien talteenotto kotitalouksista nousi jopa 79% edellisen vuoden tuloksesta. Kehitystä havaittiin myös yrityssektorilla, jossa pakkausmuovien keräys nousi kolmanneksen. Tällä hetkellä Suomessa muovia otetaan talteen jopa enemmän, kuin sitä kotimaassa ehditään käsitellä.

Suomen Uusiomuovi Oy: muovipakkauskierrätyksessä ennätysvuosi 2019 (uusiomuovi.fi)

Yhteyshenkilö: Timo Surakka (Suomen Uusiomuovi Oy)

Muovipakkausten ja kovamuovien keräys ja vastaanotto

Suurin osa Suomen Kiertovoima ry:n jäsenenä olevista kuntien jätelaitoksista täydentää tuottajayhteisön muovipakkauskeräystä joko kiinteistökohtaisella, ekopiste- tai jäteasemakeräyksellä. Osalla jätelaitoksista on myös ns. kovamuovin eli muovituotteiden vastaanottoa jäteasemillaan. Mm. HSY ja Rosk’n Roll Oy Ab ovat jo vakiinnuttaneet kovamuovien vastaanoton jäteasemiensa palveluvalikoimaan.

Yhteyshenkilö: Kaisa Halme (Suomen Kiertovoima ry)

Jätelainsäädännön uudistaminen

Ympäristöministeriö valmistelema jätelainsäädännön uudistus on edennyt odotettua hitaammin. Lausuntokierros ehdotuksesta hallituksen esitykseksi päättyi kesäkuussa 2020. Päämäärä on saavuttaa kunnianhimoiset yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet ja nostaa Suomi kierrätyksessä EU:n edistyneimpien maiden joukkoon. Uudistuksen taustalla on EU:n jätedirektiivien muutokset, joiden yhteydessä muovipakkausten kierrätystavoitteet kiristyvät ja muovien erilliskeräysvaatimus laajenee.

Yhteyshenkilöt: Jussi Kauppila, Riitta Levinen, Tarja-Riitta Blauberg (YM)

#Ämpäristöteko innostaa siivoamaan käytöstä poistettuja ja rikkinäisiä kovamuovituotteita

Kampanja toteutetaan jälleen kesäkuussa 2022.

Tietoa tempauksesta (muovikuuluukiertoon.fi)

Yhteyshenkilö: Vesa Kärhä (Muoviteollisuus)

Kaikki muovi kiertää -sitoumus ratkaisuista muovin uudelleenkäyttöön

Smart & Clean -säätiön Kaikki muovi kiertää -kokonaisuuden tavoite on saada kaikki pääkaupunkiseudun ja Lahden kierrätyskelpoinen muovi kiertämään entistä tehokkaammin. Monipuolinen joukko alueen toimijoita on sitoutunut tavoitteeseen nostaa uusiomateriaaliksi kierrätettävän muovin määrää maksimaalisesti. Nyt kaikesta pk-seudun kierrätyskelpoisesta muovista kiertää säätiön arvion mukaan vain 6 %. Enimmillään siitä voisi kiertää 70 %.

Kaikki muovi kiertää -kokonaisuutta johtaa ydinkumppaneista koostuva johtoryhmä. Siinä ovat tällä hetkellä mukana Helsingin kaupunki, HSY, Fortum, Lassila & Tikanoja ja Siemens. Tavoitteena on löytää liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja, joita voi viedä maailmalle. Smart & Clean -yhteisö kutsuu mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet toimijat.

Lisätietoja pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön verkkosivuilla

Yhteyshenkilöt: Reetta Jänis (Espoon kaupunki)

Jokainen kodin lajitteluteko on tärkeä

Marttaliiton Parempi pakkaus -neuvonta keskittyy auttamaan ihmisiä lajittelun toteuttamisessa keittiössä, eli neuvoo, miten kodin lajittelupisteeseen saa mahdutettua astian muoveille. Neuvonnan avulla lisätään tietoa muovin lajitteluketjusta ja erilaisista muovilaaduista. Parempi pakkaus -kotitalousneuvonta tavoittanut jo yli 2500 ihmistä eri puolella Suomea.

Lisätietoja Marttaliiton verkkosivuilla

Yhteyshenkilö: Salka Orivuori (Marttaliitto)

 

Päivitetty 27.5.2022.