Tehostetaan
merkittävästi
muovijätteiden talteenottoa

Muovit tulisi saada käytön jälkeen nykyistä paljon tehokkaammin kierrätykseen. Suuri osa jätemuoveista on pakkauksia, joista Suomessa kierrätetään 25 % (2016). EU:n jätedirektiivien muutokset kiristävät muovipakkausten kierrätystavoitteita (2025: 50 %, 2030: 55 %) ja laajentavat muidenkin muovien erilliskeräysvaatimusta.

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää useita toimia, kuten muovijätteen vastaanottopaikkojen merkittävää lisäämistä. Direktiivimuutokset tulee panna täytäntöön kansallisesti viimeistään 5.7.2020.

Kaikkien muovien kierrätyksen vauhdittamiseen tarvitaan keräysjärjestelmien kehittämisen lisäksi viestintää sekä kuluttajien ja elinkeinoelämän innostamista muovien käytön vähentämiseen, muovijätteen lajitteluun, kierrätykseen ja uusiomuovituotteiden käyttöön.

Kierrätyksen kannalta ongelmallisimpia ovat ns. komposiittimuovit, joita tuotetaan ja käytetään yhä enemmän. Niiden ekosuunnitteluun ja kierrätykseen tarvitaan uusia ratkaisuja. Tulevaisuudessa keräysjärjestelmiin voivat vaikuttaa myös biohajoavien muovien käytön lisääntyminen sekä kuluttajien EU:n ulkopuolelta etäkaupan kautta tilaamien muovia sisältävien tuotteiden ja pakkausten koostumus.

Uudistetaan erilliskeräysvaatimuksia ja lisätään merkittävästi pakkausmuovin talteenottoa ja keräyspaikkoja esimerkiksi laajentamalla kiinteistökohtaista ja alueellista keräysjärjestelmää sekä järjestämällä korttelikeräys pientaloille.

Tiivistetään pakkausten tuottajien, kuntien, jätehuoltoyritysten ja muiden toimijoiden yhteistoimintaa muovipakkausjätteen keräyksessä.

Kannustetaan jätteiden lajitteluun hinnoittelun avulla.

Käynnistetään kokeiluja, joissa selvitetään toteuttamisvaihtoehtoja eri muovijätteiden erilliskeräykselle.

Selvitetään myös mahdollisuutta kerätä pakkausmuovijätteet ja muut muovijätteet samassa keräysastiassa.

Suunnitellaan keräysjärjestelmät käyttäjäystävällisiksi ja tehokkaiksi.

Lisätään kuluttajien ja yritysten tietoisuutta ja jaetaan neuvoja muovien kierrättämiseksi.

Kehitetään ja testataan muovijätteiden puhdistus-, kierrätys- ja jalostusteknologioita kierrätysmuovin laadun parantamiseksi.

Etsitään keinoja varmistaa kierrätettävyys muovituotteiden ja komposiittien suunnittelussa.

Tunnistetaan tuoteryhmiä, joiden valmistuksessa voidaan edellyttää tiettyä uusiomuoviosuutta.

Näin me sen teemme

Jätelainsäädännön uudistaminen

Ympäristöministeriö on ryhtynyt uudistamaan jätelainsäädäntöä. Päämäärä on saavuttaa kunnianhimoiset yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet ja nostaa Suomi kierrätyksessä EU:n edistyneimpien maiden joukkoon. Uudistuksen taustalla on EU:n jätedirektiivien muutokset, joiden yhteydessä muovipakkausten kierrätystavoitteet kiristyvät ja muovien erilliskeräysvaatimus laajenee.

Muutokset on pantava Suomessa täytäntöön 5.7.2020 mennessä. Keskeisiä linjauksia valmistelee työryhmä, jonka toimikausi päättyy 30.6.2019

Yhteyshenkilöt: Riitta Levinen, Tarja-Riitta Blauberg ja Sirje Stén (YM)

Selvitys erilliskeräyksen järjestämisestä

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on selvittänyt, miten yhdyskuntajätteen kierrätystä voidaan tehostaa Suomessa. Erityisesti biojätteen ja muovipakkausjätteen kierrätystä tulee lisätä.

SYKE ehdottaa, että kotitalousjätteen sekä yhdyskuntajätteen erilliskeräykselle asetetaan jätelainsäädännössä velvoiterajat. Tämä tarkoittaisi huoneistojen lukumäärään tai muuhun kriteeriin perustuvaa velvoitetta järjestää jätteiden erilliskeräys kiinteistöllä. Pientaloalueilla ja taajama-alueiden reunamilla tulee kokeilla ja ottaa käyttöön uusia keräystapoja, kuten monilokerokeräystä tai hyötyjätejakeiden yhteiskeräystä.

Yhteyshenkilö: Hanna Salmenperä (SYKE)

Tutustu selvitykseen erilliskeräyksen järjestämisestä

Smart & Clean -kumppaneiden sitoumus

Smart & Clean -kumppanit ovat sitoutuneet Kaikki muovi kiertää -tavoitteeseen eli löytämään ratkaisut kaiken Helsingin seudulla ja Lahdessa käytetyn muovin uudelleenkäyttöön. Tavoitteena on myös löytää liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja, joita on mahdollista viedä maailmanlaajuisesti eri kaupunkeihin.

Sitoumuksessa on mukana yrityksiä, Espoon, Helsingin, Lahden ja Vantaan kaupungit sekä HSY, Sitra ja VTT. Uudet kumppanit ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Yhteyshenkilöt: Jaana Pelkonen ja Tiina Kähö (Smart & Clean Foundation)

Kaikki muovi kiertoon Helsingin seudulla ja Lahdessa

Muovin yhteiskeräyksen pilottihanke

Pirkanmaan jätehuolto ja Suomen Uusiomuovi ovat käynnistäneet pilottihankkeen, jossa selvitetään pakkausmuovijätteen ja muun muovijätteen keräämisestä samoissa keräysastioissa Orivedellä.

Yhteyshenkilöt: Virpi Oksala (Pirkanmaan Jätehuolto Oy) ja Vesa Soini (Suomen Uusiomuovi Oy)

 

Lataa muovitiekartta (pdf)