Siirry pääsisältöön

Tehostetaan
merkittävästi
muovijätteiden talteenottoa

Muovit tulisi saada käytön jälkeen nykyistä paljon tehokkaammin kierrätykseen. Suuri osa jätemuoveista on pakkauksia, joista Suomessa otetaan talteen 45 prosenttia (2020).

Kansalliseen jätelakiin (714/2021) sisällytetyt EU:n jätedirektiivin muutokset kiristävät muovipakkausten kierrätystavoitteita (2025: 50 %, 2030: 55 %). Ne laajensivat muidenkin muovien erilliskeräysvaatimusta.

Jätelain muutoksen yhteydessä säädettiin tuottajavastuuvelvollisiksi myös Suomen ulkopuolelta etäkaupalla myytävät tuottajavastuunalaiset tuotteet, mukaan lukien pakkaukset. Tämän valvonta edellyttää yhä enemmän viranomaisyhteistyötä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Muovien kierrätyksen vauhdittamiseen tarvitaan keräysjärjestelmien kehittämisen lisäksi viestintää sekä kuluttajien ja elinkeinoelämän innostamista muovien käytön vähentämiseen, muovijätteen lajitteluun, kierrätykseen ja uusiomuovituotteiden käyttöön.

Myös tekstiilit sisältävät muovia. Tekstiilijätteen aluekeräys Suomessa käynnistyi vuoden 2023 alussa. Muovia sisältävän kalastusvälinejätteen keräys käynnistyy SUP-direktiivin toimeenpanon myötä. Kierrätyksen kannalta ongelmallisimpia ovat niin sanotut komposiittimuovit, joita tuotetaan ja käytetään yhä enemmän.

 

Toimenpiteet

  • Suunnitellaan keräysjärjestelmät käyttäjäystävällisiksi ja tehokkaiksi. Käynnistetään kokeiluja, joissa selvitetään vaihtoehtoja eri muovijätteiden keräykselle.
  • Lisätään tietoisuutta muovien kierrättämiseksi.
  • Kehitetään muovijätteen talteenoton teknologioita.
  • Arvioidaan muovin talteenoton riittävyys kierrätystavoitteiden saavuttamiseen ja uusiomuovin käytön tarpeisiin.
  • Selvitetään mahdollisuudet yhdyskuntajätteen energiana hyödyntämisen arvoketjua koskevan vapaaehtoisen green deal -sopimuksen neuvottelemiseksi.
  • Kehitetään rakentamisessa syntyvien kalvomuovien erilliskeräystä ja laitosmaista lajittelua.
  • Seurataan tekstiilijätteen keräyksen kehitystä ja mahdollisuutta tekstiilien muovien kierrätykseen.
  • Tehostetaan kalastusvälinejätteen keräystä ja kierrätystä ja kannustetaan siihen.

Näin me sen teemme

Muovipakkausten ja kovamuovien keräys ja vastaanotto

Suurin osa Suomen Kiertovoima ry:n jäsenenä olevista kuntien jätelaitoksista täydentää tuottajayhteisön muovipakkauskeräystä joko kiinteistökohtaisella, ekopiste- tai jäteasemakeräyksellä. Osalla jätelaitoksista on myös ns. kovamuovin eli muovituotteiden vastaanottoa jäteasemillaan. Mm. HSY ja Rosk’n Roll Oy Ab ovat jo vakiinnuttaneet kovamuovien vastaanoton jäteasemiensa palveluvalikoimaan.

Yhteyshenkilö: Kaisa Halme (Suomen Kiertovoima ry)

Jätelainsäädännön uudistaminen

EU:n kaikkia jäsenmaita sitovat pakkausmuovien kierrätystavoitteet ja erilliskeräystä koskevat vaatimukset saatiin Suomessa kansalliseen lainsäädäntöön joulukuussa 2021, kun jätelakiin sekä jäte- ja pakkausasetukseen tehtiin muutoksia.

Kierrätystavoite muovipakkauksille on 50 prosenttia vuonna 2025 ja 55 prosenttia vuonna 2030. Kiinteistökohtainen muovipakkausten keräys laajenee viiden huoneiston asuinkiinteistöille taajamissa 1.7.2023 alkaen ja vastaavantyyppisin rajauksin myös muihin kuin asuinkiinteistöihin jo 1.7.2022 alkaen. Muovia vastaanottavien aluekeräyspisteiden määrä nousee.

Yhteyshenkilöt: Jussi Kauppila, Riitta Levinen, Tarja-Riitta Blauberg (YM)

Kaikki muovi kiertää -sitoumus ratkaisuista muovin uudelleenkäyttöön

Smart & Clean -säätiön Kaikki muovi kiertää -kokonaisuuden tavoite on saada kaikki pääkaupunkiseudun ja Lahden kierrätyskelpoinen muovi kiertämään entistä tehokkaammin. Monipuolinen joukko alueen toimijoita on sitoutunut tavoitteeseen nostaa uusiomateriaaliksi kierrätettävän muovin määrää maksimaalisesti. Nyt kaikesta pk-seudun kierrätyskelpoisesta muovista kiertää säätiön arvion mukaan vain 6 %. Enimmillään siitä voisi kiertää 70 %.

Kaikki muovi kiertää -kokonaisuutta johtaa ydinkumppaneista koostuva johtoryhmä. Siinä ovat tällä hetkellä mukana Helsingin kaupunki, HSY, Fortum, Lassila & Tikanoja ja Siemens. Tavoitteena on löytää liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja, joita voi viedä maailmalle. Smart & Clean -yhteisö kutsuu mukaan kaikki aiheesta kiinnostuneet toimijat.

Lisätietoja pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön verkkosivuilla

Yhteyshenkilöt: Reetta Jänis (Espoon kaupunki)

Jätteiden monilokerokeräys

Itä- ja Länsi-Uudenmaan asukkaiden jätehuollosta vastaava Rosk’n Roll testasi logistisesti optimoitua monilokerokeräystä. Kokeiluun valikoidulla asuinalueella noin 300 pientaloa sai vuodeksi kotipihoilleen keräyksen muoville, kartongille, lasille, metallille sekä biojätteelle. Porkkanana toimi mahdollisuus kokeilla lisäpalveluja ilman jätemaksun korotuksia.

Kokeilu oli menestys. Jätteiden lajittelun esteet poistuivat. Tätä tuki onnistunut viestintä. Vuoden kokeilun jälkeen 60 prosenttia jatkoi lisätyillä keräyspalveluilla. Hanke osoitti, että asukkaiden jätteiden lajittelua tulisi helpottaa. Jos monilokerokeräys pitkillä jäteastioiden tyhjennysväleillä saadaan käyttöön mahdollisimman monille taajamien pientaloille, saadaan kustannukset tälle ympäristöteolle maltillisiksi. Lajittelu auttoi hahmottamaan syntyvän jätteen määrän. Näin se vaikutti myös osto- ja kulutustottumuksiin.

Yhteyshenkilö: Marika Makkonen (Rosk’n Roll)

Jokainen kodin lajitteluteko on tärkeä

Marttaliiton Parempi pakkaus -neuvonta keskittyy auttamaan ihmisiä lajittelun toteuttamisessa keittiössä, eli neuvoo, miten kodin lajittelupisteeseen saa mahdutettua astian muoveille. Neuvonnan avulla lisätään tietoa muovin lajitteluketjusta ja erilaisista muovilaaduista. Parempi pakkaus -kotitalousneuvonta tavoittanut jo yli 2500 ihmistä eri puolella Suomea.

Lisätietoja Marttaliiton verkkosivuilla

Yhteyshenkilö: Salka Orivuori (Marttaliitto)

 

Päivitetty 10.3.2023.